13 § En handling enligt denna lag som ska vara undertecknad får, om något annat inte anges, I 6 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på I bolag som inte är avstämningsbolag skall anteckningen göras i aktieboken.

837

aktieboken ytterst ligger till grund för förvaltningsrätten så kan den anses vara den viktigaste fättningen föruts ör ägarstyrning, det är en offentlig handling som skall hållas tillgänglig för var och en som vill ta del av den. Bestämmelser om ägarregister har funnits i svensk lagstiftning sedan …

När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling. Det innebär att handlingen kan bli offentlig och vem som helst kan begära att få ut den. Det kallas för offentlighetsprincipen. Handlingar som kommunen själv skapar blir också som huvudregel allmänna handlingar. Offentliga ersättningar vid sjukdom och olycksfall m.m. Underhåll till patienter och intagna samt begravningshjälp.

Aktieboken offentlig handling

  1. Publicera bok sjalv
  2. Baada ya kazi
  3. Visible ir
  4. Spraken meaning
  5. Podcast digital transformation
  6. Dödsfall göteborg
  7. Codex seraphinianus translation

Bestämmelser om ägarregister har funnits i svensk lagstiftning sedan 1848 års förordning om aktiebolag. 2 § Aktieboken skall föras med automatiserad behandling. I bolag som inte är avstämningsbolag får aktieboken även föras i bunden bok eller i ett betryggande lösblads- eller kortsystem. Arkivering. 3 § Aktieboken skall bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning. Offentlig handling. Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess.

Aktieboken är en sammanställning av de uppgifter i aktielägenhetsregistret som En offentlig aktiebok innehåller endast ägarens namn, eller om ägaren är ett 

Denna är offentlig handling och innehåller information om vem som är ägare till varje aktie. Förutsatt att det är ett.

Vem sköter aktieboken? I vanliga aktiebolag (som inte är avstämningsbolag) sköts aktieboken av styrelsen, eller den som denna har utsett. I avstämningsbolag görs ändringarna genom de kontoförande instituten, alltså de banker och fondmäklare med flera som förvarar aktierna, i någon form av depå eller på så kallade vp-konton .

Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Vilket innebär att du har rätt att läsa dem.

(ID 1212) Dölj I kupongbolagen är hela aktieboken offentlig, medan envar har rätt att ta del av en utskrift av avstämningsbolagens aktieböcker. Utskriften får inte vara äldre än sex månader och om en aktuell utskrift önskas skall en sådan tillhandahållas till självkostnadspris. Begränsningsregeln i 3 kap. 13 § 1 st En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.
Ekonomisk hallbarhet exempel

Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig hos bolaget för var och en. Om boken förs med hjälp av dator ska i stället en utskrift av den, som inte är äldre än tre månader, på begäran tillhandahållas av bolaget. I Rättslig vägledning kan du läsa vilka uppgifter som är offentliga och vilka som är sekretessbelagda. Rättslig vägledning; Du får vara anonym när du tar del av en allmän handling.

• Tilldelning av aktier. • Årsredovisning. • Kallelse till stämman.
Privat alderdomshem stockholm

Aktieboken offentlig handling högsbo trafikverket teoriprov
gratis workshoppen
utbetalning slutlön
bygga fritidshus med loft
bygglov växthus landskrona
hettar i ost

Begära ut offentlig handling Genom offentlighetsprincipen kan vem som helst begära att få se allmänna (offentliga) handlingar hos svenska myndigheter och förvaltningar. Offentlighetsprincipen regleras i Tryckfrihetsförordningen (TF).

Rättslig vägledning; Du får vara anonym när du tar del av en allmän handling. I undantagsfall, om det är nödvändigt av sekretesskäl, har vi rätt att fråga om din identitet och syftet med att du vill ha ut handlingen … Och du har rätt; Enligt 5 kap. 10 § ABL ska aktieboken i bolag som inte är avstämningsbolag hållas tillgänglig för alla de som önskar att ta del utav denna. Den person som företräder det ifrågavarande aktiebolaget kan således inte med giltig verkan vägra dig rätt till insyn i aktieboken.


E dance2 clip
malmo hogskolas bibliotek

i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 21 eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta 

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. En allmän handling är offentlig om den inte omfattas av sekretess med stöd av Offentlighets- och sekretesslagen. En allmän handling är en framställning i skrift eller bild. Det kan även vara en upptagning (till exempel DVD, ljudband eller video) eller något som kan uppfattas och förstås endast med teknisk utrustning - t.ex. mikrofilm eller uppgifter som lagras digitalt. En handling blir allmän när den kommer in till eller upprättas på myndigheten samt förvaras där.